VOLUNTEER FOUNDATION

VOLUNTEER FOUNDATION

Публічна оферта

Публічна оферта про надання добровільної благодійної пожертви (безоплатної передачі майна, грошових засобів) в загальнокорисних (благодійних) цілях

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ця публічна оферта про надання благодійної пожертви (далі – «Оферта»), відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, є пропозицією Громадської організації «ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ ТА РОЗВИТКУ (ГО ІСІР)», ідентифікаційний код юридичної особи 40537784, що знаходиться за адресою: Україна, 03150, місто Київ, вул. Глібова, будинок 7, (далі – «ГО»), в особі Президентки ГО Новікової Анни Юріївни, яка діє на підставі Статуту, невизначеному колу дієздатних фізичних осіб та юридичних осіб приватного права, які добровільно здійснюють благодійну діяльність (далі кожна з таких осіб – «Благодійник»), укласти договір щодо надання благодійної пожертви (далі – «Договір») на умовах, описаних в цій Оферті, з кожним Благодійником, що звернеться.
1.2. Ця Оферта набирає чинності з моменту розміщення її на сайті Фонду в мережі Інтернет за посиланням: https://www.dreamua.win/ далі – «Сайт»). Ця Оферта є безстроковою та може бути змінена або відкликана ГО у будь-який час (до її акцепту Благодійником) шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.
1.3. ГО може укладати договори щодо надання благодійної пожертви в іншому порядку та/або на інших умовах, ніж це передбачено цією Офертою. Благодійник може окремо звернутися до ГО для укладення такого договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Предметом цього Договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність ГО грошових коштів, шляхом здійснення благодійної пожертви на здійснення статутної діяльності ГО. Благодійник самостійно визначає розмір благодійного пожертвування. ГО самостійно визначає напрями використання благодійної пожертви в рамках власної статутної діяльності, якщо інше не визначено Благодійником в порядку, визначеному цим Договором. Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодною із Сторін Договору.
2.2. Передача Благодійником грошових коштів за цим Договором визнається благодійною пожертвою відповідно до ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
2.3. За бажанням, Благодійник може вказати цільове призначення благодійної пожертви, обравши серед програм (проектів), цілей, оголошених ГО.
3. ДІЯЛЬНІСТЬ ГО
3.1. ГО здійснює благодійну діяльність спрямовану на безпосередню підтримку українців, які залишилися в зоні активних військових дій, продуктами, ліками, евакуаційним, зокрема й медичним, транспортом, а також проводить інші види благодійної діяльності, відповідно до свого Статуту.
3.2. Діяльність ГО не має на меті отримання прибутку.
3.3. Статут ГО, інформація про його роботу та звіти про результати діяльності розміщені на Сайті.
4. ВНЕСЕННЯ ПОЖЕРТВИ
4.1. Благодійник самостійно визначає розмір благодійної пожертви.
4.2. Благодійна пожертва є добровільною та не підлягає подальшому поверненню Благодійнику.
4.3. Відповідно до цих Оферти та Договору благодійні пожертви надаються Благодійниками та використовуються ГО для проведення та забезпечення благодійної діяльності (реалізації напрямів, цілей благодійної діяльності та благодійних програм) ГО відповідно до Статуту та законодавства України. Благодійник погоджується з таким цільовим призначенням своєї пожертви.
4.4.Способи внесення благодійної пожертви: – одноразовий платіж; – підписка, яка передбачає щомісячні/ щорічні платежі у довільній сумі. Вказана підписка може бути скасована у будь-який момент через сервіси банку користувача (наприклад, Приват24, Apple Pay, Google Play та інші).
 5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. ГО зобов’язується використовувати кошти благодійної пожертви Благодійника у суворій відповідності до законодавства України та лише в рамках своєї статутної діяльності.
5.2. ГО має право самостійно визначати напрями використання благодійної пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та законодавства України, за винятком випадків, коли Благодійник визначив конкретну ціль своєї пожертви за окремим договором з ГО. Таким чином пожертва вважається внесеною на здійснення ГО статутної діяльності.
5.3. Благодійник має право на отримання інформації про використання його благодійної пожертви. Для цього ГО може розміщувати на Сайті щомісячні фінансові звіти, які у тому числі містять інформацію щодо (і) сум пожертв, отриманих ГО протягом звітного періоду, та (іі) витрат ГО протягом звітного періоду. За запитом Благодійника ГО може також підтвердити цільове використання благодійної пожертви додатковими документами. Доступ до звітів про використання благодійних пожертв надається ГО у порядку і в строки, передбачені чинним законодавством України.
5.4. Наданням благодійної пожертви Благодійник беззастережно стверджує (і) свою дієздатність, добровільність укладання правочину, (ііі) що предмет благодійної пожертви не знаходиться під забороною, арештом, не перебуває у заставі, не обтяжений будь-якими іншими правами третіх осіб та не був набутий з порушенням норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». У разі виникнення у ГО обґрунтованих сумнівів щодо цих тверджень, ГО має право запитати, а Благодійник зобов’язується надати, відповідні підтверджуючі докази цих тверджень.
6. АКЦЕПТ
6.1. Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ГО через установи банків. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок ГО.
6.2. Акцепт Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями та повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою публічного збору пожертв і з правом ГО використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати ГО, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України. Благодійник і ГО, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним у письмовій формі. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину не означає його недійсність.
6.3. ГО здійснює обробку персональних даних Благодійника, наданих при відвідуванні Сайту та/бо здійсненні грошового переказу (далі – персональні дані) з метою належної реалізації цього Договору та його статутної діяльності. Детальна інформація про порядок обробки персональних даних Фондом розміщена в Політиці конфіденційності.
7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. До відносин між Благодійником і ГО застосовуються положення чинного законодавства України.
7.2. Відповідальність ГО за порушення цього Договору або порядку використання благодійних пожертв наступає на підставах, в розмірі та в порядку, визначених вимогами чинного законодавства України.
7.3. У випадку виникнення спорів між сторонами цього Договору, вони мають вирішуватись шляхом переговорів. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, спори розглядаються судами у порядку, встановленому чинним законодавством України.
 8. КОНТАКТНІ ДАНІ
Громадська організація «ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ ТА РОЗВИТКУ (ГО ІСІР)», ідентифікаційний код юридичної особи 40537784, що знаходиться за адресою: Україна, 03150, місто Київ, вул. Глібова, будинок 7.​

Illustration